top of page

ข่าวสาร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราชาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ พระครูวัชรสุวรรณาทร, ผศ.ดร. วัดใหญ่สุวรรณาราม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า “พระวชิรเหมคุณ“ ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่ง

ขอแสดงมุทิตาจิต พระมหาสมชาย อาพทฺพโล ในโอกาสสอบไล่ได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และได้รับพระราชทานแต่งตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค

วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร

โครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ วันที่ 1-10 มิถุนายน 2567

ขอเชิญร่วม “งานประเพณีสงกรานต์ สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย” วันที่ ๑๓-๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

โครงการอบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี ประจำปี 2566 วัดใหญ่สุวรรณาราม ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 16-20 ตุลาคม 2566